Hadhrat Sa’d bin abi Waqqaas (Radhiyallahu ِِِAnhu)

July, 2017

  • 8 July

    Hazrat Sa’d (radhiyallahu ‘anhu) – Part One

    Name: Hazrat Sa’d bin Abi Waqqaas (radhiyallahu ‘anhu) Kunyah (agnomen): Abu Ishaaq (Siyar A’laam min Nubalaa vol 3 pg. 58) Father’s Name: Maalik bin Wuhaib bin ‘Abd Manaaf (Tabaqaat ibn Sa’d vol 3 pg. 101) Mother’s Name: Hamnah bint Sufyaan bin Umayyah bin ‘Abd Shams (Tabaqaat ibn Sa’d vol 3 pg. 101) Title: Faaris-ul-Islam (the Horseman of Islam) (Tahzeeb-ul-Kamaal …